“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”
Aydınlatma Metni

15.02.2021

Save the Children International olarak, siz değerli katılımcılarımız ve paydaşlarımıza ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla Save the Children International tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Save The Children International : Levent Mahallesi Sülünlü Sokak No: 7 34330 Beşiktaş/İstanbul adresinde İkamet eden ilgili mevzuat gereği kurulmuş derneği

Veri Sahibi: Save the Children International ’ne ait web sitesi
( www.urbanchildlabour.org ) ve/veya online konferans faaliyetine ait formları kendi adına ya da ilgili olduğu kuruluş adında dolduran kullanıcıyı,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri İşleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Save the Children International’ı

Merkez Kuruluş: Save the Children International Türkiye ofisinin de bağlı olduğu St Vincent House, 30 Orange Street, WC2H 7HH Londra/İngiltere’deki Merkez kuruluşu,

İfade eder.

Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca muhatap, üye, katılımcı, stajyer, ziyaretçi, program ortağı ve/veya organizasyon çalışanı/yöneticisi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen Save the Children International tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel

Belirli, açık ve meşru amaçlar için

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

kurallarına uygun bir şekilde Save the Children International ’in aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir:

Save the Children International tarafından yürütülen ve yürütülecek olan projeler çerçevesinde organize edilen eğitimler, toplantılar, seminerler, festivaller, kurumsal koçluklar, teknik destekler, destek noktası hizmetleri, basılı ve çevrimiçi yayınlar, ayni ve nakdi hibeler, ortaklık programları, araştırmalar gibi faaliyetler için başvuru almak,

Bu başvuruları değerlendirmek,

Bu başvurulara ait iletişimi sağlamak ve yürütmek,

Bu hizmetlerin gerçekleşmesi için gerekli seyahat ve konaklama gibi üçüncü taraflardan hizmet temin etmek,

Kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemek/destek vermek,

Hibe programları ve ortaklıklar oluşturmak

Dernekler Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak verilerinizin kaydını sağlamak,

Save the Children International Tüzüğü ile tanımlanan amaçlar doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak

Katılım, e-bülten, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak

Dernek hizmetleri ile ilgili bilgilendirme yapmak

Dernek faaliyet konuları ile ilgili ürün, hizmet ve imkânlarından faydalanma imkânı sunmak,

Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek

Derneğin destekçilerine, merkez kuruluşuna, paydaşlarına ve destekçileri ile etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden haberdar etmek,

Veri sahibinin talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili bilgilendirme yapmak,

Veri sahibinin kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verilerin, veri sahibinin tercihleri,

İşlemleri ve gezinme süresi ve detaylarını elde edilen diğer verilerle birlikte işleyebilmek,

Uygulama/aplikasyon yönetmek,

Dernek tarafından muhafaza edilen kişisel verilerin güvenliğini sağlamak ve bu amaçla verileri muhafaza etmek üzere aktarmak,

Save the Children International ve ilişkili paydaş ve ortakları tarafından gerçekleştirilen her türlü etkinlik ile web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimleri (yenileme, sona erme vb.) yapabilmek, tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve iletişim koşullarında olabilecek değişiklik, yenilikleri bildirmek.

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Save the Children International ’in faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri İşleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, merkez kuruluş, dernek yöneticileri/çalışanları, dernek İktİsadİ İşletmelerİ, Google, Microsoft, Digital Ocean gibi merkezleri yurtiçi ya da yurtdışında bulunan çevrimiçi hizmet sağlayıcıları), hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları (hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler), merkez kuruluşunun bağlı olduğu kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel veriler yukarıda belirtilen kategoriler dahilinde ve yürütülen projeler kapsamında Merkez Kuruluşa raporlama amacıyla aktarılır. Merkez kuruluş yurt içinde olabileceği gibi yurt dışında yerleşik de olabilir. Bu veriler Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne uygun

olarak işlenir. Aydınlatma metni’ne (Privacy Statement) https://ec.eiropa.ei/eiropeaİd/prag/annexes.do?chapterTİtleCode=A adresinden ulaşılabilir.

KVKK Rıza Beyanı ile bu metne de rıza gösterilmiş olur.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Save the Children International kişisel verilerinizi,

Seminer, Toplantı Başvuru Ve Kayıt Formları

Save the Children International Web Siteleri İletişim Formları

Save the Children International Web Siteleri Çerezleri

Save the Children International Web Siteleri E-Bülten Kayıt Formları

Save the Children International tarafından eğitim ve toplantıların yapılması amacıyla kullanılan çevrimiçi programlara katılım başvuru ve formları

Çevrimiçi toplantı, konferans ve EĞİTİM İÇİN kullanılan üçüncü taraflara (Zoom, GoToWebinar, Google Meet, Smart Ideas vb.) ait servisler

Benzer amaçlı diğer formlar

gibi kanallarla edinir.

Kişisel veriler Ad-Soyad, TCKN, pasaport numarası gibi kimlik bilgileri, eposta adresi, telefon numarası, sosyal medya hesapları gibi iletişim bilgileri, temsilcisi olduğu STÖ ya da kuruluş,

ve web sitesi ve bilgi yönetim sistemi tarafından tutulan diğer bilgileri içerir. Bu kişisel verileri Veri Sahibi kendi inisiyatifi doğrultusunda verir. Save the Children International ’in faaliyetlerinde kullanılan bu veriler KVKK tarafından öngörülen temel İlkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilir ve/veya aktarılabilir.

Çerez Polİtİkası

Save the Children International ’e ait bir web sitesi veya Save the Children International ’e ait bir mobil uygulama kullanıldığında otomatik olarak devreye giren çerezlerle internet tarayıcıları tarafından bilgisayar, cep telefonu veya tabletlerde küçük bilgi parçacıklarını içeren metinler saklanır. Bunun amacı kullanıcıların dijital mecralardaki deneyimlerine dayanarak, bu mecralarda sunulan hizmeti ve/veya sunum biçimini geliştirmektir.

Çerez Politikamızın tam metni için lütfen web sitemizi www.urbanchildlabour.org ziyaret edin.

Kayıtları Saklama Süresi

Kişisel veriler, verilerin toplandığı faaliyetin yürütüldüğü projenin sözleşmesinin öngördüğü saklaması süresi veya ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatta belirtilen azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri islenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Veri sahibi kişisel verileriyle ilgili her türlü soru ve görüşü için info@urbanchildlabour.org adresinden Veri sorumlusu Save the Children International ’e ulaşabilir. Yine arzu edildiği takdirde, info@urbanchildlabour.org adresine bildirilerek kişisel verilerin veri tabanından silinmesini talep edilebilir.

Ayrıca eksik veya yanlış işlenen kişisel verileri düzeltmek veya işlenen kişisel verilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verileri güncellemek için info@urbanchildlabour.org adresiyle Veri Sorumlusuna başvuruda bulunulabilir.

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak Aydınlatma Metni’ni, Rıza Metni’ni, Gizlilik ve Çerez Politikası’nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Save the Children International KVKK Aydınlatma Metnini ve Rıza Beyanını okudum, onaylıyorum.